Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8 w Kaliszu/b> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8 w Kaliszu

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-12.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu (62) 753 22 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8 w Kaliszu, Handlowa 9, 62-800 Kalisz

 • Do budynku prowadzi główne wejście przez bramę od ul. Handlowej.
 • Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków, znajdujący się przy wejściu do samego budynku.
 • Wejście główne jak i wejście do samego budynku jest zabezpieczona zamkiem elektronicznym, do którego mają dostęp pracownicy i uczniowie.
 • Goście wchodzą do budynku poprzez przywołanie dzwonkiem obsługi lub połączenie domofonem z sekretariatem.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrze.
 • Aby dostać się do sekretariatu trzeba pokonać schody, które nie maj podjazdu dla wózków. W przypadku osób niepełnosprawnych obsługa schodzi do gości
 • Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe, nie ma miejsc dedykowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • Na dziedzińcu znajdują się miejsca parkingowe, nie ma miejsc dedykowanych dla osób niepełnosprawnych. Aby dostać się na dziedziniec samochodem należy wjechać główną bramą
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie ma informacji o prawie wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem, oraz nie posiadamy możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek: Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8 w Kaliszu, Przemysłowa 1, 62-800 Kalisz

 • Do budynku prowadzą dwa główne wejścia.
 • Do obu wejść prowadzą schody.
 • Wejścia główne sa zabezpieczona zamkiem elektronicznym, do którego mają dostęp pracownicy i uczniowie.
 • Goście wchodzą do budynku poprzez przywołanie dzwonkiem obsługi lub połączenie domofonem z sekretariatem.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrze.
 • Aby dostać się do sekretariatu trzeba pokonać schody, które nie maj podjazdu dla wózków. W przypadku osób niepełnosprawnych obsługa schodzi do gości
 • Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe, nie ma miejsc dedykowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie ma informacji o prawie wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem, oraz nie posiadamy możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Aplikacje mobilne

Strona nie posiada aplikacji mobilnych.