Terminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Harmonogramem pracy komisji rekrutacyjnej w zakresie prowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 8 w Kaliszu na rok szkolny 2019/2020

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r.do godz. 15.00

od 26 lipca 2019 r. do 30 lipca 2019 r. do godz. 15.00
2. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół. od 14 czerwca 2019 r. do 19 czerwca 2019 r. do godz. 15.00  Nie dotyczy
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00  Nie dotyczy
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności.  do 28 czerwca 2019r.  do 5 sierpnia 2019r.
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.  15 lipca 2019r.  20 sierpnia 2019r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16 lipca 2019r. godz. 10.00 

 21 sierpnia 2019r.
7. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie. od 16 lipca 2019 r. do 18 lipca 2019 r. od 21 sierpnia 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r.
8. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. od 16 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019 r. do godz. 13.00  od 21 sierpnia 2019 r. do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 13.00 
9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 25 lipca 2019 r. godz. 13.00 30 sierpnia 2019 r. godz. 13.00

 Harmonogramem pracy komisji rekrutacyjnej w zakresie prowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 8 w Kaliszu na rok szkolny 2019/2020