Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8 w Kaliszu

Komunikat – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

27 maja 2020

W związku z przesunięciem terminu egzaminu maturalnego, który przeprowadzony będzie w czasie od 8 – 29 czerwca 2020 r., dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zmienia dni wolne  od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego, na dni 8-10 czerwca 2020 r. W tych dniach zajęcia zdalne nie będą prowadzone.